Terms and Conditions

(1) Dr’s Choice မွ ဝယ္ယူထားေသာပစၥည္းမ်ားအား အမွားအယြင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ဝယ္ယူၿပီး (၃)ရက္အတြင္း (ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း) ေဘာက္ခ်ာႏွင့္တကြ ျပန္လည္လဲလွယ္ႏိုင္ပါသည္။
        ေဘာက္ခ်ာမျပႏိုင္ေသာ မည္သည့္ပစၥည္းမွ တာဝန္ယူေျဖရွင္းေပးမည္မဟုတ္ပါ။

(2) User Fault ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ အပ်က္အစီးမ်ားအား တာဝန္ယူေျဖရွင္းေပးမည္မဟုတ္ပါ။

(3) မွာယူထားေသာ ပစၥည္းအား မႏွစ္သက္လွ်င္ ပစၥည္းလာပို႔သူအား ပို႔ခေပးၿပီး ပစၥည္းအား တစ္ၿပိဳင္တည္း ျပန္လည္ေပးအပ္ႏိုင္ပါသည္။

(4) ပါကင္ေဖာက္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ားအား ျပန္လည္လဲလွယ္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။

(5) နယ္မွ ဝယ္ယူေသာ customer မ်ားအေနျဖင့္ order cancel လုပ္လိုလွ်င္ order တင္ၿပီး ၁၂နာရီအတြင္း cancel လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ၁၂နာရီေနာက္ပိုင္း order cancel မ်ားအား လက္ခံမည္မဟုတ္ပါ။